1. Với trường hợp kiễm tra định kỳ:

 

Piano YOYO sẽ chủ động liên lạc với  khách hàng khi đến ngày hẹn. Thời gian sẽ do yêu cầu từ khách hàng.

 

2. Với trường khách hàng yêu cầu:

 

Sau khi nhận phản hồi chúng tôi sẽ tiếp nhận và đến nhà khách trể nhất là sau 12 tiếng.

 

3. Các quy trình về bào hành và kiểm tra định kỳ:

 

Vệ sinh đàn piano trong và ngoài, làm sạch như khi vừa giao.

 

Lên dây đàn piano

 

Chỉnh máy đàn piano